Reklamační řád

1.1. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé zejména běžným používáním, nesprávným použitím zboží či nesprávným skladováním.

1.2. Postup při reklamaci:

a) kupující informuje o reklamaci e-mailem či písemně,

b) kupující uskladní zboží odděleně od zboží bez vad,

c) kupující dopraví vzorek vadného zboží do sídla prodávajícího, nebude-li sjednáno jinak,

d) kupující uvede v reklamaci zejména důvody reklamace, jak se vada projevuje, svou adresu, číslo objednávky příp. faktury, jaký vznáší reklamační nárok.

1.3. Nevyzvedne-li si kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených výše, je prodávající oprávněn reklamované zboží prodat. Jedná-li se o zboží větší hodnoty a zná-li prodávající adresu kupujícího je prodávající povinen kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého reklamovaného zboží, vyplatí prodávající kupujícímu na výzvu kupujícího výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, náklady prodeje a případné další náklady, které vzniknou prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá kupující, jehož zboží bylo prodáno.

1.4. Délka záruční doby se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ust. § 620 občanského zákoníku). Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jejich životnosti či opotřebení v důsledku používání.

1.5. Kupující má pro uplatnění záruky práva dle charakteru vady a typu kupujícího, jak jsou uvedeny v bodech  6, 8 a 9 těchto obchodních podmínek

Back to top