Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Prodávající zajišťuje ochranu osobních údajů kupujícího, dle Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a příslušných právních předpisů České republiky. Uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující prodávajícímu souhlas ke zpracovávání osobních údajů za dále uvedených podmínek.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: obchodní firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání/adresa bydliště, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícímu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, tzn. výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího.

Pokud kupující vyjádří svůj souhlas, jsou jeho osobních údaje využívány prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující může kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení žádostí odeslanou elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@distripark.cz.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Správcem osobních údajů je: PCC MORAVA – CHEM s.r.o. se sídlem v Českém Těšíně.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zpracovateli osobních údajů mohou být tyto subjekty :

Distripark.com sp. z o.o. se sídlem v Brzeg Dolny, 56-120, ul. Sienkiewicza 4, Polsko

Distripark GmbH, Hilgerstrasse 20, 45141 Essen

Zpracovávání osobních údajů bude prováděno mimo území ČR. 

Kromě osob dopravujících zboží a orgánů státní správy nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány dalším třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, nebo za účelem prokázání souladu s příslušnými právními předpisy do doby nezbytné dle požadavků určených předpisy, v ostatních případech po dobu 5 let. V případě odvolání souhlasu je správce osobních údajů oprávněn ponechat si osobní údaje kupujícího v omezeném rozsahu za účelem prokázání souladu s příslušnými právními předpisy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, správné a pravdivé, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. Kupující má právo na:

• přístup k osobním údajům, 
• opravu, nebo doplnění osobních údajů
• výmaz, 
• omezení zpracování, 
• přenositelnost údajů, 
• právo vznést námitku, u místně příslušného orgánu dozoru, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
•  nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Veškerá práva uvedena v tomto a předchozím odstavci mohou být uplatňována zasláním emailové žádosti správci osobních údajů na adresu: info@distripark.cz

Platnost od 24. 5. 2018

Back to top