Elektroizolační a čisticí sprej Nanoprotech Auto Moto ELECTRIC 75 ml

Cena vč. DPH: 259,00 Kč (3 453,33 Kč / 1 l) Včetně 21% DPH
bez přepravy
Cena bez DPH: 214,05 Kč (2 854,00 Kč / 1 l)
Zeptej se na produkt?

Skladem: 2 kusů

Kód produktu: NPT-001

Specifikace

 • Druh obalu:
 • Obsah:
  75 ml
 • Hromadné balení:
 • pH:
  0
 • Reakce:
 • Barva:
 • Vůně:

Popis produktu

žádné
S Nanoprotech Auto Moto Electric ochráníte elektroniku vozu před působením vlhkosti až na 12 měsíců. Stačí pouhý jediné stisknutí spreje.

NANOPROTECH Auto Moto Electric
chrání elektroniku a elektrické součástky v autě či na motorce před působením deště, vlhkosti a terénních nečistot až po dobu 1 roku. Aplikací roztoku se 
prodlouží životnost vozu a ušetří se tím časté a drahé návštěvy servisu.
Novinka
Elektroizolační a čisticí sprej Nanoprotech Auto Moto ELECTRIC 75 ml

Podrobnosti

Čisticí a elektroizolační sprej pro dlouhodobou ochranu všech elektronických zařízení, odstraňuje již vzniklou oxidaci, brání jejímu
opětovnému vytvoření, 100% vytěsňuje vodu ze zařízení, již vodou zasažené zařízení dokáže vrátit do funkčního stavu a není agresivní vůči ostatním materiálům. Chrání v teplotách -80°C až +160°C, vysoká ochrana proti solným a kyselým roztokům. K použití na kontakty autobaterie, pojistek, alternátoru, kontaktů zárovek světlometů, vnitřní elektronika (ovládání dveří, oken, klimatizace apod.)

Základem přípravků jsou Nanočástice odpuzující vodu. Díky nosnému médiu na bázi oleje proniknou částice korozí, rozprostřou se po kovovém povrchu součástek a přilnou k nim. Vytěsní vlhkost, vytvoří se bariéra, přes kterou další molekuly vody už neprojdou.


Nanočástice ve spreji zakonzervují a před korozí ochrání:
 • baterie a jejich kontakty
 • rozvodové a pojistkové skříně
 • serva a krokové motory
 • alternátory a indukční cívky
 • konektory a různé druhy kontaktů
NANOPROTECH Auto Moto Electric používejte jen s ochrannými rukavicemi a v dobře větraných prostorách. Před použitím sprej důkladně protřepejte.
 • Roztok nanášejte na určený povrch souvislou vrstvou ze vzdálenost 10 až 20 cm, nebo přímo na určené místo.
 • Po nanesení vyčkejte 15 minut a přebytečný roztok setřete.

Možnosti

 • Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2
 • Obal: Sprej pod tlakem
 • Pojistka: Ne
 • Technické vlastnosti: zachování antikorozních a izolačních vlastností až po dobu 1 roku, odolnost vůči teplotám od -80 °C do +160 °C
 • Složení: směs minerálních olejů, propan-butan, dezodorizovaný parafín, směs cyklických uhlovodíků, antikorozní přísady, antioxidanty, přísada Nanoprotech.

Bezpečnostní opatření

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Přidejte nový názor

Ohodnoť produkt

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PCC MORAVA-CHEM s. r. o. se sídlem v Českém Těšíně. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese info@distripark.cz.

Údaje zpracováváme z důvodu komunikace s Vámi. Základem pro zpracování Vašich údajů je oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany (zejména pro marketingové oddělení nebo pro naše partnery, včetně skupiny PCC). Zpracování Vašich údajů můžete příjmout nebo zamítnout na základě Vaší žádosti před případným uzavřením smlouvy - v závislosti na obsahu Vaší zprávy.

Vaše údaje zpravidla zpracováváme do doby ukončení komunikace s Vámi nebo do doby, než budete chtít vymazat Vaše data, pokud zákon neukládá jinak. Správce nemusí vymazat Vaše data, pokud je zpracování nezbytné pro svobodu projevu a informace, plnění právních povinností, ochranu veřejného zdraví, archivaci a ochranu právních nároků.

Kdykoliv máte právo:

 • zrušit souhlas se zpracováním Vašich údajů;
 • nahlédnout k Vašim osobním údajům včetně požadavku na jejich kopii;
 • požadovat opravu, omezení zpracování nebo vymazání Vašich údajů;
 • podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelem Vašich údajů mohou být společnosti, které zajišťují komunikaci s Vámi a pomáhají nám provozovat obchod (externí poradenské společnosti, jako jsou právní, marketingové a účetní) nebo externí IT specialisté včetně subjektů ze skupiny PCC.

Další informace o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, se dozvíte z naší Ochrany osobních údajů.

Back to top