Bezchlórový čistič povrchů bazénů POOL CLEANER 1 l

Cena vč. DPH: 170,00 Kč (170,00 Kč / 1 l) Včetně 21% DPH
bez přepravy
Cena bez DPH: 140,50 Kč (140,50 Kč / 1 l)
Zeptej se na produkt?

Skladem: 17 kusů

Kód produktu: CGU-0015

Specifikace

 • Druh obalu:
  Plastová láhev
 • Obsah:
  1 l
 • Hromadné balení:
  Karton
 • pH:
  0
 • Reakce:
  Neutrální
 • Barva:
 • Vůně:

Popis produktu

žádné
POOL CLEANER je čisticí a dezinfekční prostředek vhodný k mytí stěn a dna bazénu. Je určený k vyčištění bazénu před zazimováním a před uvedením do provozu. Odstraní nečistoty vysrážené na povrchu bazénu v době sezóny.

Účinky: Baktericidní (30 min.), fungicidní (30 min.), protikvasinkové (10 min.).
Bezchlórový čistič povrchů bazénů POOL CLEANER 1 l

Podrobnosti

Celý povrch vydezinfikuje a ochrání před vznikem plísní a pachu v bazénu. Zároveň vytváří ochrannou vrstvu na celé ploše. Tímto se omezí možnost výskytu řas a plísní na stěnách a dně bazénu (toto se projevuje vznikem slizu na povrchu). Po vyčištění je nutný následný oplach vodou. Bazén před uschováním nechte řádně vyschnout. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, fungicidní a protikvasinkovou účinností.

Použití:

Všechny typy povrchů bazénů (všechny typy plastů, smaltované povrchy, keramika, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník).

Dávkování:

Běžné dávkování 200 ml/10 litrů vody.

Možnosti

Je nehořlavý, nepoškozuje ošetřované materiály, neobsahuje chlór, alkoholy, aldehydy ani fenoly.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost a první pomoc:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: 5-15% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky

Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.

Přidejte nový názor

Ohodnoť produkt

Doporučené produkty

Bezchlórová bazénová chemie LARGE POOL 1 l

Cena vč. DPH: 349,00 Kč

Bezchlórová šoková dezinfekce vody SHOCK 1 l

Cena vč. DPH: 439,00 Kč

Vločkovač a zjiskřovač FLOCK 1 l

Cena vč. DPH: 119,00 Kč

Úprava vody pH mínus 1,4 kg

Cena vč. DPH: 139,00 Kč

Úprava vody pH plus 1,4 kg

Cena vč. DPH: 139,00 Kč

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PCC MORAVA-CHEM s. r. o. se sídlem v Českém Těšíně. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese info@distripark.cz.

Údaje zpracováváme z důvodu komunikace s Vámi. Základem pro zpracování Vašich údajů je oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany (zejména pro marketingové oddělení nebo pro naše partnery, včetně skupiny PCC). Zpracování Vašich údajů můžete příjmout nebo zamítnout na základě Vaší žádosti před případným uzavřením smlouvy - v závislosti na obsahu Vaší zprávy.

Vaše údaje zpravidla zpracováváme do doby ukončení komunikace s Vámi nebo do doby, než budete chtít vymazat Vaše data, pokud zákon neukládá jinak. Správce nemusí vymazat Vaše data, pokud je zpracování nezbytné pro svobodu projevu a informace, plnění právních povinností, ochranu veřejného zdraví, archivaci a ochranu právních nároků.

Kdykoliv máte právo:

 • zrušit souhlas se zpracováním Vašich údajů;
 • nahlédnout k Vašim osobním údajům včetně požadavku na jejich kopii;
 • požadovat opravu, omezení zpracování nebo vymazání Vašich údajů;
 • podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelem Vašich údajů mohou být společnosti, které zajišťují komunikaci s Vámi a pomáhají nám provozovat obchod (externí poradenské společnosti, jako jsou právní, marketingové a účetní) nebo externí IT specialisté včetně subjektů ze skupiny PCC.

Další informace o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, se dozvíte z naší Ochrany osobních údajů.

Back to top