Bezchlorová dezinfekce pískovišť GUASAN SANDPIT SCHOOL 5 l

Hodnocení:
100% of 100
Cena vč. DPH: 1 489,00 Kč (297,80 Kč / 1 l) Včetně 21% DPH
bez přepravy
Cena bez DPH: 1 230,58 Kč (246,12 Kč / 1 l)
Zeptej se na produkt

Skladem: 1 kusů

Kód produktu: CGU-0024

Specifikace

 • Druh obalu:
  Kanystr
 • Obsah:
  5 l
 • Hromadné balení:
  Karton
 • pH:
  0
 • Reakce:
 • Barva:
 • Vůně:

Popis produktu

žádné

Jedná se o tekutý dezinfekční prostředek určený k dezinfekci pískoviště bez chlóru. Dezinfekční účinnosti prostředku byly laboratorně doloženy.

Prostředek se používá k eliminaci bakteriálního, kvasinkového a virového znečištění. Pro pracovníky je bezpečný a v použitých koncentracích je šetrný k životnímu prostředí.

Bezchlorová dezinfekce pískovišť GUASAN SANDPIT SCHOOL 5 l

Podrobnosti

Údržba a dezinfekce pískoviště se nejčastěji provádí před zahájením jarního provozu a po letních prázdninách, ale lze použití i v průběhu roku.

GUASAN SANDPIT 5 l stačí na vydezinfikování pískoviště o velikosti 3 x 4 m o hloubce 30 cm.

1. Budeme potřebovat 100 litrů vody, 5 litrů přípravku GUASAN SANDPIT, 2 litry odmašťovacího prostředku s tenzidy (např. FLO přípravek na mytí nádobí), postřikové zařízení (případně konev), hrábě, mechanické síto a nádobu na odpad.

2. Z pískoviště se ručně posbírají veškeré předměty. Následně se hráběmi upraví pískoviště tak, aby jeho plocha byla rovná. V případě velkého mechanického znečištění přesejeme obsah pískoviště přes síto.

3. Připravíme si 4% odmašťovací pracovní roztok (tj. 2 litry odmašťovacího přípravku, např. FLO přípravku na mytí nádobí na 50 litrů vody). Pískoviště tímto roztokem rovnoměrně propláchneme a tím zajistíme odstranění organických nečistot a zároveň se písek odmastí.

4. Dále budeme potřebovat 50 litrů vody, do které přidáme 5 litrů koncentrátu GUASAN SANDPIT. Tím získáme 5% roztok polymerového dezinfekčního prostředku.

5. Po rovnoměrném aplikování roztoku necháme 10 minut dezinfekční prostředek působit na písku. Po uplynutí této doby celou plochu písku hráběmi promícháme a následně písek urovnáme.

Účinky:

Eliminuje široké spektrum mikroorganismů a má tyto účinky: baktericidní – včetně TBC (15-30min.), virucidní (15-30 min.) a protikvasinkové (60 min.).

Datum expirace: 36 měsíců od data výroby.

Možnosti

Neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné tekavé ani leptavé látky. Je nehořlavý.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost a první pomoc:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: polyhexamethylen guanidinhydrochlorid, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; dezinfekční prostředky.

Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,25 g/100 g.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Ke stažení

pdf
(Velikost: 260 KB)

Přidejte nový názor

Ohodnoťte produkt

Doporučené produkty

Akce
Výprodej

Přípravek na mytí nádobí Flo Green Apple 500 ml

Cena vč. DPH: 29,00 Kč 19,00 Kč

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PCC MORAVA-CHEM s. r. o. se sídlem v Českém Těšíně. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese info@distripark.cz.

Údaje zpracováváme z důvodu komunikace s Vámi. Základem pro zpracování Vašich údajů je oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany (zejména pro marketingové oddělení nebo pro naše partnery, včetně skupiny PCC). Zpracování Vašich údajů můžete příjmout nebo zamítnout na základě Vaší žádosti před případným uzavřením smlouvy - v závislosti na obsahu Vaší zprávy.

Vaše údaje zpravidla zpracováváme do doby ukončení komunikace s Vámi nebo do doby, než budete chtít vymazat Vaše data, pokud zákon neukládá jinak. Správce nemusí vymazat Vaše data, pokud je zpracování nezbytné pro svobodu projevu a informace, plnění právních povinností, ochranu veřejného zdraví, archivaci a ochranu právních nároků.

Kdykoliv máte právo:

 • zrušit souhlas se zpracováním Vašich údajů;
 • nahlédnout k Vašim osobním údajům včetně požadavku na jejich kopii;
 • požadovat opravu, omezení zpracování nebo vymazání Vašich údajů;
 • podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelem Vašich údajů mohou být společnosti, které zajišťují komunikaci s Vámi a pomáhají nám provozovat obchod (externí poradenské společnosti, jako jsou právní, marketingové a účetní) nebo externí IT specialisté včetně subjektů ze skupiny PCC.

Další informace o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, se dozvíte z naší Ochrany osobních údajů.

Back to top