Aqua Blue triplex Mini Multifunkční minitablety pro úpravu bazénové vody 1 kg

Cena vč. DPH: 210,00 Kč (210,00 Kč / 1 kg) Včetně 21% DPH
bez přepravy
Cena bez DPH: 173,55 Kč (173,55 Kč / 1 kg)
Zeptej se na produkt

Skladem: 4 kusů

Kód produktu: AB-0007

Specifikace

 • Druh obalu:
  Láhev
 • Obsah:
  1 kg
 • Hromadné balení:
  Karton
 • pH:
  0
 • Reakce:
 • Barva:
 • Vůně:

Popis produktu

žádné

Aqua Blue Triplex 1kg je pomalu rozpustný třífunkční přípravek pro čištění bazénu ve formě tablet. Obsahuje složky pro dezinfekci, vyvločkování a proti tvorbě řas.

Aqua Blue triplex Mini Multifunkční minitablety pro úpravu bazénové vody 1 kg

Podrobnosti

Aqua Blue Triplex je pomalu rozpustný třífunkční přípravek pro čištění bazénu ve formě tablet. Obsahuje složky pro dezinfekci, vyvločkování a proti tvorbě řas.

 • Působení: Tablety se používají pro pravidelnou a dlouhodobou dezinfekci bazénové vody při běžném celosezónním koupání v otevřených nebo krytých bazénech. Při rozpouštění tablet ve vodě dochází k postupnému uvolňování chloru, který působí jako dezinfekční a oxidační látka eliminující organické nečistoty obsažené v bazénové vodě (jako jsou řasy, plísně, bakterie nebo viry). Současně dochází k rozpouštění látky, která působí proti tvorbě řas. Dále se uvolňuje látka s flokulačním účinkem, která napomáhá vyvločkování nečistot.
 • Dávkování: Za normálních podmínek se dávkuje 1 tableta na 20 - 30 m3 vody každých 7 dní. Dávkování se bude měnit v závislosti na teplotě vzduchu a vody, intenzitě slunečního záření, počtu koupajících, četnosti a intenzitě dešťů a bouřek. Doporučuje se průběžné měření hodnoty chloru a pH 1x - 2x týdně. Tablety se přidávají do vody v plováku nebo do dávkovače tablet, který je umístěn v systému cirkulace vody před filtrem.

Nikdy neházejte tablety přímo do bazénu!

Při přímém kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu způsobují bílé fleky!

Upozornění: Před použitím si vždy důkladně prostudujte návod na použití přípravku!

Možnosti

Obsahuje: kyselina trichlorisokyanurová (symclosene), síran měďnatý
Účinná látka: kyselina trichlorisokyanurová (symclosene) min. 90g/100g
Číslo povolení: MZDR/9783/2015/SOZ
Držitel povolení: CHEM Application s.r.o.
Typ přípravku a použití: 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat. Přípravek je určen pro profesionální i neprofesionální použití.

Bezpečnostní opatření

Standardní věty o nebezpečnosti 
Nebezpečí
H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH031 Uvolňuje toxický plyn (chlor) při styku s kyselinami.

Pokyny pro bezpečné zacházení 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210Chraňte před otevřeným plamenem, horkými povrchy – Zákaz kouření.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li  nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal podle údajů v oddílu 13.


První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem alespoň15 minut.
Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají zajistěte
podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři. Při přetrvávajících zdravotních potížích zajistěte lékařské ošetření. Obal vezměte s sebou.


Upozornění:
V koncentrovaném stavu nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech a vířivkách. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Přidejte nový názor

Ohodnoťte produkt

Tento web je chráněn pomocí Google reCAPTCHA a platí pro něj
zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google

class="form create account form-create-account"

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PCC MORAVA-CHEM s. r. o. se sídlem v Českém Těšíně. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese info@distripark.cz.

Údaje zpracováváme z důvodu komunikace s Vámi. Základem pro zpracování Vašich údajů je oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany (zejména pro marketingové oddělení nebo pro naše partnery, včetně skupiny PCC). Zpracování Vašich údajů můžete příjmout nebo zamítnout na základě Vaší žádosti před případným uzavřením smlouvy - v závislosti na obsahu Vaší zprávy.

Vaše údaje zpravidla zpracováváme do doby ukončení komunikace s Vámi nebo do doby, než budete chtít vymazat Vaše data, pokud zákon neukládá jinak. Správce nemusí vymazat Vaše data, pokud je zpracování nezbytné pro svobodu projevu a informace, plnění právních povinností, ochranu veřejného zdraví, archivaci a ochranu právních nároků.

Kdykoliv máte právo:

 • zrušit souhlas se zpracováním Vašich údajů;
 • nahlédnout k Vašim osobním údajům včetně požadavku na jejich kopii;
 • požadovat opravu, omezení zpracování nebo vymazání Vašich údajů;
 • podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelem Vašich údajů mohou být společnosti, které zajišťují komunikaci s Vámi a pomáhají nám provozovat obchod (externí poradenské společnosti, jako jsou právní, marketingové a účetní) nebo externí IT specialisté včetně subjektů ze skupiny PCC.

Další informace o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, se dozvíte z naší Ochrany osobních údajů.

Back to top