Antikorozní, povolovací a mazací sprej Nanoprotech Auto Moto Anticor 75 ml

Cena vč. DPH: 239,00 Kč (3 186,67 Kč / 1 l) Včetně 21% DPH
bez přepravy
Cena bez DPH: 197,52 Kč (2 633,60 Kč / 1 l)
Zeptej se na produkt?

Skladem: 1 kusů

Kód produktu: NPT-003

Specifikace

 • Druh obalu:
 • Obsah:
  75 ml
 • Hromadné balení:
 • pH:
  0
 • Reakce:
 • Barva:
 • Vůně:

Popis produktu

žádné
S Nanoprotech Auto Moto Anticor zabráníte korozi na svém voze, čtyřkolce nebo motorce – až na 12 měsíců. Jedná se o vysoce čistý minerální olej (nosné médium) s roztokem nanočástic. 

NANOPROTECH Auto Moto Anticor ochrání exponované autodíly před působením počasí a agresivní posypové soli. Nanesením roztoku s nanočásticemi prodloužíte životnost vozidel bez častých návštěv servisů.
Novinka
Antikorozní, povolovací a mazací sprej Nanoprotech Auto Moto Anticor 75 ml

Podrobnosti

Jedná se o mazací a antikorozní sprej, který vytváří dlouhodobou ochranu, čistí hloubkově a není agresivní vůči žádným okolním materiálům (plast, guma, dřevo..). Snížením tření prodlužuje životnost všech mechanismů. Chrání v teplotách -80°C až +160°C, vysoká ochrana proti solným a kyselým roztokům. K použití na panty a zámky dvěří, podvozek, výfukové svody, těsnicí gumy a další mechanické části či části náchylné na korozi, či zamrzání, ložiska, řetěz motorky (vč. O-kroužků).

Aplikace:

 • úplně první aplikace spreje Nanoprotech AutoMoto Anticor - aplikovat na jakoukoliv mechanickou část, předem očištěnou od nečistot (v případě řetězu i od předchozího maziva), po aplikaci nechat olej působit 24 hodin, aby vrstva nanočástic mohla vykrystalizovat a začít fungovat. 
 • při veškerém dalším opakování - olej stačí nechat působit 30 minut, pouze se doplňuje vrstva nanočástic. po jakékoliv aplikaci vždy veškerý přebytečný olej setřít, je pouze nosným médiem pro nanočástice, bez otření bude lepit nečistoty

Nanočástice ve spreji ochrání a promažou: 
 • zámky dveří
 • kufru a kapoty
 • mechanismy závěsných a tažných zařízení
 • panty
 • kloubové spoje a čepy
 • šrouby a matice
 • gumová těsnění dveří

Možnosti

 • Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2
 • Obal: Sprej pod tlakem
 • Pojistka: Ne
 • Technické vlastnosti: zachování antikorozních a mazacích vlastností až po dobu 1 roku, odolnost vůči teplotám od -80 °C do +160 °C
 • Složení: směs minerálních olejů, propan-butan, dezodorizovaný parafín, směs cyklických uhlovodíků, antikorozní přísady, antioxidanty, patentovaná přísada NANOPROTECH.
NANOPROTECH Auto Moto Anticor používejte jen s ochrannými rukavicemi a v dobře větraných prostorách. Před použitím sprej důkladně protřepejte. Roztok nanášejte na určený povrch souvislou vrstvou ze vzdálenost 20 až 30 cm, nebo přímo na určené místo. Po nanesení vyčkejte 15 minut a přebytečný roztok setřete.

Bezpečnostní opatření

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě
přesahující 50 °C.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Přidejte nový názor

Ohodnoť produkt

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PCC MORAVA-CHEM s. r. o. se sídlem v Českém Těšíně. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese info@distripark.cz.

Údaje zpracováváme z důvodu komunikace s Vámi. Základem pro zpracování Vašich údajů je oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany (zejména pro marketingové oddělení nebo pro naše partnery, včetně skupiny PCC). Zpracování Vašich údajů můžete příjmout nebo zamítnout na základě Vaší žádosti před případným uzavřením smlouvy - v závislosti na obsahu Vaší zprávy.

Vaše údaje zpravidla zpracováváme do doby ukončení komunikace s Vámi nebo do doby, než budete chtít vymazat Vaše data, pokud zákon neukládá jinak. Správce nemusí vymazat Vaše data, pokud je zpracování nezbytné pro svobodu projevu a informace, plnění právních povinností, ochranu veřejného zdraví, archivaci a ochranu právních nároků.

Kdykoliv máte právo:

 • zrušit souhlas se zpracováním Vašich údajů;
 • nahlédnout k Vašim osobním údajům včetně požadavku na jejich kopii;
 • požadovat opravu, omezení zpracování nebo vymazání Vašich údajů;
 • podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelem Vašich údajů mohou být společnosti, které zajišťují komunikaci s Vámi a pomáhají nám provozovat obchod (externí poradenské společnosti, jako jsou právní, marketingové a účetní) nebo externí IT specialisté včetně subjektů ze skupiny PCC.

Další informace o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, se dozvíte z naší Ochrany osobních údajů.

Back to top