AB Pomalu rozpustné tablety na úpravu bazénové vody 1 kg

Cena vč. DPH: 198,00 Kč (198,00 Kč / 1 kg) Včetně 21% DPH
bez přepravy
Cena bez DPH: 163,64 Kč (163,64 Kč / 1 kg)
Zeptej se na produkt

Skladem: 7 kusů

Kód produktu: AB-0001

Specifikace

 • Druh obalu:
  Láhev
 • Obsah:
  1 kg
 • Hromadné balení:
  Karton 17 ks
 • pH:
  0
 • Reakce:
 • Barva:
 • Vůně:

Popis produktu

žádné

Aqua Blue Tablety 1kg jsou pomalu, beze zbytku rozpustné 200g tablety s cca 80% aktivního chloru, vhodné pro průběžnou dlouhodobou dezinfekci bazénové vody.

AB Pomalu rozpustné tablety na úpravu bazénové vody 1 kg

Podrobnosti

Aqua Blue Tablety 1kg jsou pomalu, beze zbytku rozpustné 200g tablety s cca 80% aktivního chloru, vhodné pro průběžnou dlouhodobou dezinfekci bazénové vody.

Aqua Blue Tablety 1kg jsou určený

 • Průběžná úprava vody
 • K likvidaci bakterií
 • Při zakalené a zelené vodě

Dávkuje se 1 tableta / 20-30m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace (0,3 – 0,5 mg/l) volného chloru ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které ovlivňují množství volného chloru ve vodě, jako je teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření, zatížení bazénu atd. Je nutné, aby při kontrolním měření u vývodu vody z bazénu zpět do filtračního okruhu byla hodnota volného chloru min. 0,3 mg/l až 0,5 mg/l.

Způsob aplikace Aqua Blue Tablety 1kg • Tablety se přidávají do vody v plováku nebo do dávkovače tablet, který je umístěn v systému cirkulace bazénové vody

Upozornění na nevhodnou aplikaci tablet • Tablety se nesmí dávat do skimmeru! Způsobují zneprůchodnění potrubí, filtru a degradaci bazénových komponentů

Možnosti

Upozornění: Každé 2 - 3 týdny by se mělo provézt nárazové chlorování rychle rozpustným chlorovým granulátem Aqua Blue.

Obsahuje: kyselina trichlorisokyanurová (symclosene) Účinná látka: kyselina trichlorisokyanurová (symclosene) min. 99g/100g


Číslo povolení: MZDR/10324/2015/SOZ

Držitel povolení: CHEM Application s.r.o.


Typ přípravku a použití: 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat. Přípravek je určen pro profesionální i neprofesionální použití.

Bezpečnostní opatření

Výrazy označující druh ohrožení:

H272 Může zesílit požár; oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH031 Uvolňuje toxický plyn (chlor) při styku s kyselinami.

Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:


P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před otevřeným plamenem, horkými povrchy – Zákaz kouření.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal podle údajů v oddílu 13 bezpečnostního listu.


První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít 3-4 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Při potřísnění kůže a oděvu: Odstraňte zasažený oděv, oplachujte velkým množstvím vody a mýdlem alespoň 15 minut.
Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Jestliže potíže s dýcháním přetrvávají zajistěte
podporu ventilace plic a postiženého okamžitě dopravte k lékaři. Při přetrvávajících zdravotních potížích zajistěte lékařské ošetření. Obal vezměte s sebou.


Upozornění:
V koncentrovaném stavu nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech a vířivkách. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako komunální odpad. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky.

Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Přidejte nový názor

Ohodnoťte produkt

Tento web je chráněn pomocí Google reCAPTCHA a platí pro něj
zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google

class="form create account form-create-account"

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PCC MORAVA-CHEM s. r. o. se sídlem v Českém Těšíně. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte e-mailem na adrese info@distripark.cz.

Údaje zpracováváme z důvodu komunikace s Vámi. Základem pro zpracování Vašich údajů je oprávněný zájem správce údajů nebo třetí strany (zejména pro marketingové oddělení nebo pro naše partnery, včetně skupiny PCC). Zpracování Vašich údajů můžete příjmout nebo zamítnout na základě Vaší žádosti před případným uzavřením smlouvy - v závislosti na obsahu Vaší zprávy.

Vaše údaje zpravidla zpracováváme do doby ukončení komunikace s Vámi nebo do doby, než budete chtít vymazat Vaše data, pokud zákon neukládá jinak. Správce nemusí vymazat Vaše data, pokud je zpracování nezbytné pro svobodu projevu a informace, plnění právních povinností, ochranu veřejného zdraví, archivaci a ochranu právních nároků.

Kdykoliv máte právo:

 • zrušit souhlas se zpracováním Vašich údajů;
 • nahlédnout k Vašim osobním údajům včetně požadavku na jejich kopii;
 • požadovat opravu, omezení zpracování nebo vymazání Vašich údajů;
 • podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelem Vašich údajů mohou být společnosti, které zajišťují komunikaci s Vámi a pomáhají nám provozovat obchod (externí poradenské společnosti, jako jsou právní, marketingové a účetní) nebo externí IT specialisté včetně subjektů ze skupiny PCC.

Další informace o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, se dozvíte z naší Ochrany osobních údajů.

Back to top